Gelir İdaresi Başkanlığı 50 Avukat Alacak! (2020)

Gelir İdaresi Başkanlığı, bugün yayınladığı duyuru ile 50 adet sözleşmeli avukat alacağını açıkladı. KPSS P3 puanı ile en az 70 puana sahip olan adaylar, başvuruda bulunabilecek. Sınavlar ise 21-23 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Sınava İlişkin Açıklama Şu Şekilde: Başkanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2.
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle,
aşağıda belirtilen görev yerlerine Avukat pozisyonunda toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel
alınacaktır. Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği
görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate
alınarak, KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 (üç) katı aday
sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki
aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı 50 Avukat Alacak! (2020)

Başvuru Şartları:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
– 01.01.2020 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve
sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
– En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,
– Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan (B) Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS
Lisans) katılmış ve KPSS-P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
– Başvurular, 24 Kasım 2020 Salı günü başlayıp, 04 Aralık 2020 Cuma günü saat 17.30’da
sona erecektir.
– Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt
olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle
yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer
almaktadır.
– Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beĢ) yer için tercihte bulunabilirler.
– Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz
önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

SINAV ŞEKLİ VE SORULARI

– Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
– Sözlü sınav konuları;
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
2) Anayasa Hukuku,
3) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku,
4) Vergi Hukuku,
5) Medeni Hukuk,
6) Borçlar Hukuku,
7) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak),
8) İcra ve İflas Hukuku,
9) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
11) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6. Kısım 7. Bölümü
12) 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12. Bölümü.

DEĞERLENDİRME

– Sözlü sınav, adayların;
a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
– Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde
yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
– Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması
gerekmektedir.
– Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen
pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
– Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde
KPSS-P3 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
– Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar,
sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
– Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı listeler Başkanlık internet
sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Yayınlanan duyuru metnine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/duyurular/sozlesmeli_avukat_alim_ilani_21_23_aralik_2020.pdf

Bir cevap yazın