Erzurum Teknik Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 Kasım 2020 tarihinde yayınladığı ilan ile Erzurum Teknik Üniversitesi için 5 akademik personel alınacağını duyurdu.

Açıklanan duyuru metni şöyledir:

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve
Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru Şartları:
• Profesör kadroları daimi statüdedir. Profesör kadrosuna müracaat eden adayların
https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu
doldurmaları ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine
özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus
cüzdanının fotokopisini, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların
listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek
lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve
Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip,
elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak,
5 (beş) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen Rektörlük
Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularında
yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların,
doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile
ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
• Doçent kadroları daimi statüdedir. Doçent kadrosuna müracaat eden adayların
https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu
doldurmaları, ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten
dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını,
nüfus cüzdanının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim
faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora
çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme
Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik
başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet
elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen Rektörlük Personel Dairesi
Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
• Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adayların, başvuru formuna
https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir. Başvurmak istedikleri
birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin
onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini,
bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren
dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında
hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu
dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek)
hazırlayarak şahsen ilgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.
• Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş)
gündür. Başvurular şahsen yapılacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
Genel Açıklamalar:
1) Adayların 657 saylı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve
ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
2) Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat
sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.
3) Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına
başvuramazlar.
4) Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz
sayılır.
5) Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
6) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
7) Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde
atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
8) Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve
Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir)
belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya
İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan
koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak
değerlendirilecektir.

Erzurum Teknik Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak!
Erzurum Teknik Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak!

Bir cevap yazın